cart-avatar
0

Yến sào VinnestVn nguyên tổ - Loại 1 - 100g

3.200.000 ₫
3.100.000 ₫

Đây là những tổ đẹp nhất của Công ty TNHH Yến Sào Vinnest được lựa chọn một cách cận thận từ các tổ yến ở Việt Nam.

Công ty chuyên xây dựng nhà yến và buôn bán yến sào, sĩ và lẻ toàn quốc. Cung cấp giải pháp kỹ thuật nuôi yến. Được tính toán vật liệu với kinh nghiệm tối ưu giúp giãm giá thành xây dựng cho quý khách mà vẫn giữ nguyên chất lượng.

yen-sao-tinh-che---01
Sale
Yến sào VinnestVn tinh chế - Loại 1 - 10g
505.000 ₫
500.000 ₫
yen-sao-tinh-che---02
Sale
Yến sào VinnestVn tinh chế - Loại 1 - 20g
7.250.000 ₫
720.000 ₫
yen-sao-tinh-che---03
Sale
Yến sào VinnestVn tinh chế - Loại 1 - 30g
2.450.000 ₫
2.400.000 ₫
yen-sao-tinh-che---04
Sale
Yến sào VinnestVn tinh chế - Loại 1 - 50g
4.600.000 ₫
4.500.000 ₫
yen-sao-tinh-che---05
Sale
Yến sào VinnestVn tinh chế - Loại 1 - 100g
3.540.000 ₫
3.500.000 ₫
yen-sao-tinh-che---06
Sale
Yến sào tinh chế - Loại 2 - 10g
350.000 ₫
340.000 ₫
yen-sao-tinh-che---07
Sale
Yến sào tinh chế - Loại 2 - 20g
680.000 ₫
700.000 ₫
yen-sao-tinh-che---08
Sale
Yến sào tinh chế - Loại 2 - 30g
1.050.000 ₫
1.020.000 ₫
yen-sao-tinh-che---09
Sale
Yến sào tinh chế - Loại 2 - 50g
1.700.000 ₫
1.750.000 ₫
yen-sao-tinh-che---10
Sale
Yến sào tinh chế - Loại 2 - 100g
3.500.000 ₫
3.400.000 ₫
yen-sao-so-che---12
Sale
Tổ yến sơ chế - Loại 1 - 10g
370.000 ₫
360.000 ₫
yen-sao-so-che---13
Sale
Tổ yến sơ chế - Loại 1 - 50g
1.850.000 ₫
1.800.000 ₫
yen-sao-so-che---14
Sale
Tổ yến sơ chế - Loại 1 - 100g
3.700.000 ₫
3.600.000 ₫
yen-sao-so-che---15
Sale
Tổ yến sơ chế - Loại 1 - 1Kg
30.000.000 ₫
29.000.000 ₫
yen-sao-so-che---16
Sale
Tổ yến sơ chế - Loại 2 - 10g
340.000 ₫
330.000 ₫
yen-sao-so-che---17
Sale
Tổ yến sơ chế - Loại 2 - 50g
1.700.000 ₫
1.650.000 ₫
yen-sao-so-che---18
Sale
Tổ yến sơ chế - Loại 2 - 100g
3.400.000 ₫
3.300.000 ₫
yen-sao-so-che---19
Sale
Tổ yến sơ chế - Loại 2 - 1Kg
27.000.000 ₫
26.000.000 ₫
to-yen-so-che---20
Sale
Yến sào nguyên tổ - Loại 1 - 10g
320.000 ₫
310.000 ₫
to-yen-so-che---21
Sale
Yến sào nguyên tổ - Loại 1 - 30g
960.000 ₫
930.000 ₫
{{resources.QuyKhachChiCanNhan}} ____ 08 6699 1667 ____ {{resources.ChungToiSeGoiLaiCho}}

{{resources.VeCongTyYenSaoVinnest}}

{{resources.ChuyenXayDungNhaYenVa}}

  • {{resources.GiaCanhTranhVeCongTy}}
  • {{resources.SanPhamViSucKhoeGiaDinhBan}}
  • {{resources.SanPhamYenSaoChatLuong}}
  • {{resources.XayDungChatLuong}}
  • {{resources.MucTieuPhatTrienBenVung}}
ve-yen-sao-chat-luong-vinnest

{{resources.HienNayCongTyYenSao}}

Mr Hớn: 08 6699 1667